DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Miejski Żłobek „Bukowianka” w Buku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zlobek-bukowianka.pl.

Dane teleadresowe jednostki:
Miejski Żłobek „Bukowianka”
ul. Dobieżyńska 1A
64-320 Buk

Data publikacji strony internetowej: 2023-12-12

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-12-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

– brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

– mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

UŁATWIENIA NA STRONIE ZLOBEK-BUKOWIANKA.PL

Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)

– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

– mapa strony

– focus wokół elementów nawigacyjnych

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI

Deklarację sporządzono dnia 2023-12-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Skibińska-Talukder

e-mail: dyrektor@zlobek-bukowianka.pl

Telefon: 605 829 421

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Skibińska-Talukder, dyrektor@zlobek-bukowianka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 605 829 4211. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.